Vila Korali Helen – Laganas – Leto 2024

od 150€ Najmanja moguća cena po osobi

Korali Helen – Laganas – Zakintos

Korali se sastoje od tri objekta: Korali Spiros, Korali Angela i Korali Helen. Ovi objekti su povoljno smešteni u Laganasu, samo 50 metara udaljeni od plaže i na svega 2 minuta hoda od glavne ulice i svih dešavanja. U neposrednoj blizini nalaze se marketi i kafići na plaži. Smeštaj je podeljen u tri bloka sa zasebnim ulazima, nudeći 1/2 i 1/3 studije, kao i 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 apartmane. Svi smeštajni kapaciteti sadrže kuhinjski prostor opremljen šporetom i frižiderom. Gosti imaju opciju iznajmljivanja klima uređaja, dok je korišćenje sefa uključeno u cenu smeštaja.

Uslovi i način plaćanja Vila Korali Helen – Laganas – Zakintos:

Cena aranžmana uključuje

 • 9 noćenja u izabranom smeštaju
 • Prevoz na relaciji Beograd – Zakintos – Beograd turističkim autobusima
 • Prevoz trajektom Kilini-Zakintos-Kilini
 • Usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • Organizaciju putovanja u celini

Cena aranžmana ne uključuje

 • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje 2000 rsd (Osigurana suma 30000 evra). Osiguranje se preporučuje za ulazak u inostrane zemlje, putnici sami snose odgovornost ako ne uzmu putno osiguranje ili na osnovu procene graničnih vlasti budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Uplata se vrši u agenciji
 • Obaveznu Eko taksu u Grčkoj koja se naplaćuje od 01.01.2024. godine (dnevno po sobi: privatan smeštaj – 1,5€, hoteli 1*i 2* – 1,5€, hoteli 3* – 3 €, hoteli 4* – 7€, hoteli 5* – 10€)
 • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
 • Fakultativne izlete na destinaciji i usluge koje nisu predviđene programom
 • Individualne troškove putnika
 • Troškovi promene već potvđenih rezevacija – 1000 rsd po promeni

Načini plaćanja

 • Gotovinsko plaćanje – Prilikom prijave uplaćuje se 3000,00 RSD, I rata 5000,00 RSD mesec dana nakon prijave, ostatak jednokratno ili u ratama najkasnije do 20 dana pre početka aranžmana u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Čekovi građana: 0% kamate – Mogućnost plaćanja u ratama do kraja 2024. godine BEZ KAMATE u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Dodatne napomene – Vila Korali Helen – Laganas

Napomene u vezi sa smeštajem:

 

 • Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive.
 • Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
 • U smeštajne objekte se ulazi najranije od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska što zavisi isključivo od smeštajnih objekata a dešava se kod velikih smena kada grupe broje više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom.  Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika.
 • U slučaju da putnik ne ispoštuje satnicu i zakasni na fakultativni izlet nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Pojedine fakultativne izlete realizuju lokalne agencije i organizator nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Pojedine fakultativnih izlete vode lokalni vodiči na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu a može se kod pratioca grupe informisati da li izlet vodi lokalni vodič ili naš vodič na našem jeziku.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka
 • Za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Opšte napomene:

 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Prilikom prijave agentima prodaje potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na konktetno putovanje. Putnik je u obavezi da  proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta i broj slobodnih stranica u pasošu neophodnih za putovanje.
 • Putnik ima obavezu da se informiše koliko je neophodno važenje pasoša prilikom ulazka i povratka iz države koja je predmet putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putnik nije preuzeo sve mere i ispoštovao proceduru za putovanje tokom pandemije ili mu nije odobren ulazak u zemlju usled pozitivnog testa na granici nasumičnim testiranjem.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja i ugovor koji putnik potpisuje sa agencijom.
 • Putnik je dužan da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta. U skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe ili ne. Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, biće tretirani kao da su odustali od putovanja.
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara gubitak istih! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Organizator ovog putovanja je SPECIAL TRAVEL AGENCY sa licencom OTP 108/2021 – kategorija A

Popusti i doplate – Laganas – Zakintos

Cene u tabelama (cenovniku) su obračunate po osobi za polazak iz  Beograda.

Doplate i umanjenja za polazak iz ostalih gradova u odnosu na cenu iz cenovnika:

 • Novi Sad: +10€
 • Niš: -7€
 • Leskovac: -7€
 • Vranje: -7€
 • SOPSTVENI PREVOZ: – 30€

Postavite Pitanje